Medlemsmöten

Kallelse till årsmöte 24 mars 2018

Tid: Kl. 17.30
Plats: Hembygdsgillet, Karlstad. Östra Infarten 43

Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande (att leda förhandlingarna), sekreterare samt två personer att
jämte ordföranden justera protokollet
3. Fråga om mötet kungjorts i behörig ordning
4. Justering av röstlängd
5. Upprop av fullmakter
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
7. Revisionsberättelse
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelse och övriga funktionärer
9. Förslag till budget för kommande verksamhetsår
10. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. Fastställande av styrelsens storlek enligt § 3. mom. 2.
12. Behandling av inkomna motioner
13. Erik Gustafssons minnesfond
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

OBS! Varje fråga som på ett övergripande sätt kan påverka förbundets verksamhet,
måste ha delgivits styrelsen i form av en motion senast två veckor före mötet.

Årsmöteshandlingar finns att läsa här:

Årsbudget 2018 Styrelsens Förslag

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018